Category: travel news

ทุ่งโปรงทอง

จากพื้นที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นแหล่งทำการเกษตรและประมงของชาวบ้านในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำ และปากแส ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม ค่อย ๆ ได้รับการฟื้นฟูโดยเทศบาล ตำบลปากน้ำกระแส ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ ปรับสมดุลให้กับผืนป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง พร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติไปพร้อมกัน

ตลาดกลางคืน เยาวราช

ย่านชุมชนชาวจีนที่คึกคักทุกค่ำคืนต้องยกให้ตลาดกลางคืน เยาวราชที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แหล่งชุมชนของชาวจีน ย่านธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร เต็มไปด้วยร้านค้าทองที่เจริญรุ่งเรืองรูปพรรณเก่าแก่คุณภาพดี จึงได้รับสมญานามว่า ถนนสายทองคำ ความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับตลาดที่อื่นคือ เป็นตลาดสองภาคมีทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน