ความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงในผู้ชายที่เพิ่มขึ้น

ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ทนเมื่อต้องการยาสามตัวหรือมากกว่าจากกลุ่มยาที่แตกต่างกันเพื่อรักษาความดันโลหิตสูง แต่ยังคงมีความดันโลหิตสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดในปีพ. ศ. 2560 ในสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน แนวทางสำหรับความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ความดันโลหิตได้รับค่าเป้าหมายในยาลดความดันโลหิต 4 ชนิด

หรือมากกว่านั้นก็ถือว่ามีความดันโลหิตสูงที่ทน นักวิจัยพบว่าความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงในผู้ชายที่เพิ่มขึ้นทุก 15 ไมโครกรัมต่อกรัมเพิ่มระดับตะกั่วในกลุ่มผู้สูงอายุการศึกษาเชื้อชาติการศึกษารายได้น้ำหนักตัวและการสูบบุหรี่ แข้ง ความสัมพันธ์ระหว่างความมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างการสะสมตะกั่วและความดันโลหิตสูงไม่เห็นในกระดูกเลือดหรือเข่า