การพัฒนาความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสมองในวัยกลางคนเพื่อระบุวิธีที่จะรักษาการทำงานของสมองเมื่อผู้สูงอายุ มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกและการพัฒนาของการลดลงของความรู้ความเข้าใจ ในการศึกษาก่อนหน้านี้ทีมวิจัยที่รับผิดชอบรายงานใหม่ของ JAGS พบว่าปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินการมองเห็นหรือการดมกลิ่นมีความสัมพันธ์กับการทำงาน

ของความรู้ความเข้าใจที่ไม่ดีในผู้ใหญ่วัยกลางคน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังเชื่อมโยงกับการพัฒนาความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้สูงอายุ การได้ยินการมองเห็นและความสามารถในการดมกลิ่นถูกวัดด้วยการทดสอบความไวสูง ผู้เข้าร่วมยังได้ทำการทดสอบเพื่อวัดความสนใจความคิดและความสามารถในการตัดสินใจรวมถึงความทรงจำและความสามารถในการสื่อสาร จากนั้นนักวิจัยได้รวมผลลัพธ์ของการทดสอบทั้งหมดเหล่านี้เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดการทำงานของสมองของผู้เข้าร่วม การตรวจเลือดและการวัดอื่น ๆ ก็ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างภาพสุขภาพที่สมบูรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน